Zverejnenie zmlúv

Podľa zákona § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

 

 

DOHODA č. 20/17/010/82 podľa § 10 ods. 11 a nasl. Z.č 417/2013 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi

 

 

 

 
zml