Publikácia Verejnej správy vo vývoji štátu a práva je komplexným a prehľadným vademecom, ktoré približuje  spracovanie vývoja verejnej správy zasadenej do vývoja štátu a práva. Predstavuje verejnú správu, jej orgány a pôsobnosť od obdobia štátov východných despócií, starovekého Grécka a Rímskej republiky až po obdobie feudalizmu s akcentom na európske proveniencie.

V osobitnej časti sa venuje jednotlivým ústavným modelom týchto štátov, politickým stranám, správnemu súdnictvu a približuje aj formy vlády demokratických štátov.

Ďalej upriamuje pozornosť na organizáciu štátnej správy, štátne aparáty, podoby práva a na obyvateľstvo.

 

 

UKÁŽKY