O nás

Naša literárna spoločnosť, Mladá éra autorov nového tisícročia -  MEA2000 o.z. bola založená 7. októbra 2002 podľa zákona č. 83/1990 Zb.   o združovaní občanov na MVSR číslo rozhodnutia o registrácii VVS/1-900/90-13022-1 Právna forma 701 odvetvie ekonomickej činnosti /OKEC/ - 91332

IČO: 37868357 DIČ: 2021692167

 

Naše občianske združenie pociťovalo potrebu pomôcť mladým autorom pri začiatočnej fáze odštartovať svoju popularitu, a ponúknuť im možnosť uplatnenia sa.

Diela našich členských autorov prezentujeme a šírime v rôznych médiách a zabezpečíme ich vydávanie na vlastné náklady, vo vlastnej edícii v elektronickej  knižnej verzii. Šírením tvorby členských autorov prostredníctvom našej domovskej stránky a publikáciou v elektronickej verzii prispejeme k osloveniu aj inej cieľovej skupiny čitateľov, orientovaných na moderný spôsob šírenia informácií a prispejeme tým aj  k modernizácii umenia a k informatizácii spoločnosti.

Pravidelne sa zúčastňujeme na rôznych akciách venovaných literatúre, kde si vymieňame názory, rady a skúsenosti. Usilujeme sa o vybudovanie partnerskej spolupráce MVO podobného zamerania, ich vzájomné sieťovanie, získať ich pre aktívnu spoluprácu a zabezpečiť účasť na spoločných aktivitách. V záujme výmeny skúseností a budovania know-how usporadúvame a realizujeme konferencie – workshopy, vrátane budovania cezhraničnej spolupráce.

 

Spoluprácou s partnerskými organizáciami realizujeme kultúrne podujatia a vystúpenia, za účelom šírenia kultúrneho dedičstva, čím  chceme poskytnúť priestor pre talentovaných mladých ľudí aj v iných oblastiach kultúry ako folklórny tanec, hudba,  spev, recitácia...

Nami usporiadané kultúrne podujatia  poskytnú mladým ľuďom možnosť duchaplne využiť svoj voľný čas a umožnia im prezentovať svoje schopnosti na verejnosti, čím prispejeme aj k rozvoju komunitného života. Návštevníci programu majú okrem kultúrneho vyžitia,  aj možnosť oboznámiť  sa s činnosťou dobrovoľníckych organizácií.

Pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva chceme zabezpečiť vytvorenie voľno časových a vzdelávacích aktivít zamerané na zvyšovanie ich sociálnych, osobnostných zručností a osvojiť si vedomosti z oblasti informačných technológií v záujme uplatnenia sa na trhu práce.

Od roku 2009 máme zriadenú chránenú dielňu, kde zamestnávame pracovníkov v edičnej činnosti pri korektúre, tvorbe dizajnu našich knižných produktov ako i technicko administratívnej činnosti.

Náš odborný personál poskytuje aj  metodicko-konzultačnú pomoc pre neregistrované záujmové združenia bez právnej formy, pomáha pri zakladaní MVO,  a už existujúcim MVO s menej kvalifikovaným personálnym obsadením napomáha pri vyhľadávaní a písaní projektov – technickou asistenciou a poradenstvom.

 

Celá naša činnosť je zameraná na mladých ľudí, ktorých chceme vtiahnuť do deja aktivít a poskytnúť im priestor na vlastnú prezentáciu.

 

Neustále hľadáme ambicióznych ľudí z celého Slovenska, ktorí by sa radi uplatnili vo svete literatúry. Mladí autori, len odvahu, vyjdite zo zákulisia, prihláste sa u nás a s našou podporou dosiahnite svoje vytýčené ciele, vyjdite na verejnosť. Naše združenie vo vlastnej edícii a s vlastným dizajnom na náklady združenia MEA2000 vyhotoví a vydá vašu tvorbu vo forme elektronickej knižnej publikácie a ponúkne na čítanie pre širokú verejnosť.

 

Autorským členom sa môže stať ten, kto podpíše „Členskú zmluvu autora“ so združením MEA2000 a poskytne svoje literárne diela za účelom zverejnenia, šírenia, prezentácie a vydania. Preto prihláste sa a staňte sa našim členským autorom!  Očakávame tvorbu minimálne na 50 strán.

Môžu to byť básne, romány, novely… , ktoré nám v elektronickej forme pošlite na posúdenie.

 

Naša spoločnosť myslí aj na svojich zákazníkov, ktorí prostredníctvom našej domovskej stránky si môžu prečítať ukážky z tvorby našich členských autorov a v prípade záujmu majú možnosť objednať si z našich ponúknutých diel. Ako ocenenie za ich záujem po obdržaní objednávky budú automaticky zaradení do našej súťažnej akcie o hodnotné vecné a finančné ceny.

Naša činnosť symbolizuje snahu spoločnosti uspokojovať Vaše potreby, prinášať také služby a produkty, ktoré oslovia každého a spĺňajú vaše požiadavky a očakávania.

 

Ak naša iniciatíva vzbudila vo vás záujem, alebo by ste sa chceli o niečom informovať kontaktuje nás na doleuvedenej adrese.

 

  

Za prejavenú dôveru vám ďakuje personál MEA 2000 o. z.

Nakoľko rozširujeme svoju pôsobnosť, spoločnosť MEA 2000 ponúka možnosť stať sa našim externým obchodným zástupcom. Ide o sprostredkovanie a predaj literárnych diel členských autorov.  Očakávame prihlásenie ambicióznych ľudí, ktorí by radi vykonávali túto činnosť. (školenie zabezpečíme zdarma)

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle 0903/124808, kde vám poskytneme bližšie informácie. Radi privítame pomoc každého záujemcu o našu činnosť a očakávame aj pomoc sponzorov, ktorí by nám poskytli financie na realizáciu našich plánov.

S úctou personál MEA 2000 o.z.

Kontaktné adresy:

 

info@mea2000.eu – určená pre verejnosť

(objednávky, návrhy a pripomienky, informácie, noví členskí autori s ukážkami tvorby)

rada@mea2000.eu – úradná a vnútorná komunikácia

(sponzori, MVO, členskí autori a externí pracovníci)

 

* Mladá éra autorov nového tisícročia

      S. H. Vajanského 62

      940 79 Nové Zámky

 

(  0903124808